harvest moon island of happiness ar codes

'Haleellaan Saayibarii sun osoo fashaluu baate biyya balaarra buusa' INSA. Daarektarri Ejensii Nageenya Odeeffannoo Itoophiyaa(INSA) Kaffaaloo Tafarraa akka jedhanitti osoo haleellaan saayibersekiyuritii gara Masrii Itoophiyaarratti aggaamame fashaluu baate biyyi balaarra buuti turte. Viidiyoo , 'Kaayyoon koo 'Beeta Israa'eelota' gara biyya isaaniitti deebisuudha' , 6,06. ''Kaayyoon koo Beeta Israa'eelota gara biyya isaaniitti deebisuudha'' jetti dhalattuun Itoophiyaa yeroo jalqabaaf Ministira Israa'eel taate.

Ayyaana injifannoo Waraana Addunyaa Lammaffaa Raashiyaa. Waggaa 75'ffaan injifannoo Waraana Addunyaa Lammaffaa Raashiyaa sodaa Covid-19 guyyoota muraasaaf darbaa ture har'a Moskootti gaggeefame. Kibbaa irratti yaadde dhaabde' Kooriyaan Kaabaa haleellaa waraanaa'' Kooriyaa Kibbaa irratti fudhachuuf turte akka dhaabde miidiyaan mootummaa biyyattii gabaase. Filannoo Pireezidantummaa Ameerikaa ji'oota booda gaggeeffamuuf Tirampiin kan morkatan Joo Baayidan Itti aantuu dubartoota ni filatu jedhaman keessaa Misheel Obaamaa ni argamu. Sababa weerara koronaavaayirasiin namuu qe’ee oola. Yeroo mana keessa turrus wantoota dur yeroo bashannannu qofa raawwannu irra deddeebbiin raawwachuu malla.

Pireezidaant Puutiin bara baraaf pireezidaantii Raashiyaa ta'uu? "Puutin yoo hin jiraannee, Raashiyaan hin jiraattu." Kun yaada qondaala Kireemliinii fi lammiilee Raashiyaa miiliyoonatti laakka'aman akka Puutiin aangoorra turaniif sagalee kennaniiti. Saayintistotni dubartoota gurraachaa kitaaba barataarraa badaa jiru jedha qorannoon. Haleellaa Waxabajjii 16n himatni baname maalirra gahe? Itoophiyaan xalayaa dhimma Abbayyaarratti UN'tti barreessiteen maal jette? Maanguddoon Aanaa Dagamiitti manni jalaa gubate eenyu? Biyyaa dubartoonni Covid-19’n caalaatti du’aa jiran. Addunyaa keessatti akka ragaan agarsiisutti covid-19 kan du’u dubartoota caalaa dhiirotadha. Fakkeenyaaf Xaaliyaan Chaayinaafi US keessatti, lakkoofsi dhiirotaa vaayirasichaan qabamaniifi du’aanii guddaadha. Indiyaatti garuu wanti bitaa namatti galutuu uumamaa jira. Yaaliin haaraa qorannoon Covid-19 hancufarraa taasifamu UK'tti eegale. Hojjettoonni 14,000 UK keessa jiraatan yaalii hancufarraa koronaavaayirasii qorachuuf taasifamu kana keessatti qooda fudhatu. Itoophiyaan 'Deeksaametaazoon' yaala Covid-19f akka oolu murteessite. Liyaa Taaddesee qorichi 'Deksaametaazoon' kan qorattootni UK du'a Covid-19'n mudatu ni xiqqessa jedhan, kanneen akkaan dhukkubsataniif akka kennamu murtaahuu beeksisan. Sababoota shan Yaman keessatti koronaavaayirasii hammeessan. Biyyoota addunyaa keessaa Yaman keessatti koronaavaayirasiin daran akka hammaatuuf wantoota sababa ta'an shan. Weerarri koronaavaayirasii ammallee addunyaarraa baduuf yeroonsaa fagootti hafa. Biyyoonni hedduun dhibee Covid-19'n garmalee dabalaa jiru waliin wal’aansootti jiru. Odeeffannoo kallattii - lakkoofsa Covid-19 addunyaarratti maal fakkaata? Guutummaa addunyaarratti lakkoofsi namoota koronaavaayirasiin irratti argamee miliyoona 9 darbeera. 'Dexamethasone' qoricha akkamiiti?, Itoophiyaa keessa hagam jira? Qorichi garee qorichoota 'gilukookortiikooyid' jedhaman jalatti ramadamu kun, Itoophiyaa keessatti yeroo dheeraaf ogeeyyiin fayyaa itti fayyadamaa akka turan hima ogeessi BBC'n dubbise. Dahuumsa tibba Covid-19 - Yaadannoo deessuu Itoophiyaa.

Deessuu Aaddee Masarat Gaaddisaa (maqaan ishii kan jijjiirame) tibba Covid-19 kanatti dahuumsi maal fakkaataafi aadaawwan ulmaa (gola ciisaa dubartii deessee) keessatti maaltu akka jijjiirame BBC'tti himtee jirti. Qorichi koronaavaayirasii lubbuu baraaruu danda'u argame. Bu'aan yaalii isaa 'akkaan ajaa'ibaa' kan jedhame qoricha koronaavaayirasii lubbuu baraaruu danda'u kana gatiin isaa rakasa waan ta'eef salphaatti dhukkubsattoota biraan gahuun ni danda'ama jedhan ogeeyyiin. Obbolaa sababii Covid-19n taaziyaa harmeesaanii karaa 'zoom' raawwatan. Wayita firri yookiin namni beekan du'u boo'icharratti argamuun hirmii baafachuun aadaadha. Garuu yeroo weerara koronaavaayirasii kanatti maaltu mudataa jira?

Obboolaan biyya Ameerikaa jiraatan kunis du'a haadha saaniirratti haala itti hirmaatan BBC'tti himaniiru. Lammiilee Itoophiyaa Libaanoos irraa biyyatti deebii'uuf kadhataa jiran. Biyya Libaanoos kufaatiin dinagdee cimaan mudachusaatiin walqabatee, lammiileen Itoophiyaa hojii mana keessaatiif gara sana deeman ''rakkoo cimaa keessa jirra, biyyoo abbaa keenyaan nu gahaa'' jechuun waamicha dhiyaassaa jiru. Coming soon Omni Club at The Standard as well as our hottest fitness concepts are coming to downtown Athens, located inside of The Standard at Athens opening August 2014! Get ready for Athens’ favorite Omni Fight Club, Torque Cycling, The Barre, and Standard Tan!

Menu

Get in touch